კომპანია „გროს ენერჯი ჯგუფი“ თანამედროვე ტექნოლოგიებით და გამოცდილი გუნდით გთავაზობთ სხვადასხვა სახის გეოლოგიურ მომსახურებას.


group

გამოცდილი ჯგუფი

კომპანიაში გაერთიანებულია დიდი გამოცდილების მქონე კადრები, რომლებიც უკვე მრავალი წელია მოღვაწეობენ კონკრეტულ სფეროში.

thumb_up

ხარისხიანი მომსახურება

კომპანია უზრუნველჰყოფს სამუშაოს შესრულებას საერთაშორისო სტანდარტების დონეზე და პასუხს აგებს მის ყოველ განხორციელებულ პროექტზე.

settings

უახლესი ტექნიკა

კოპმანიაში მომუშავე პერსონალი იყენებს უახლეს და თანამედროვე ტექნიკას სამუშაოს შესასრულებლად. რაც ჩვენი ხარისხის გარანტიაა.გეოლოგია

გეოლოგია არის აკადემიური დისციპლინა, ამავე დროს ის კომერციულად მნიშვნელოვანი დარგია სასარგებლო წიაღისეულის, სხვადასხვა მადნის და ნახშირწყალბადების მოპოვებისათვის. ასევე ეს დარგი აქტუალურია საინჟინრო დისციპლინების, ევოლუციური ბიოლოგიის, პალეოკლიმატოლოგიის და გეოტექნიკური ინჟინერიისთვის.


Unsplashed background img 1
ჩვენი კოპანია გთავაზობთ შემდეგ სერვისებს:
 • navigate_nextგეოლოგია
  • ჭაბურღილის გაყვანა ადგილობრივი და საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით
  • ჭრილის გეოლოგიური აღწერა
  • სასარგებლო ნამარხთა (მეტალური და არა მეტალური) ძებნა-ძიება
  • გამოფიტვის ზონების შესწავლა
  • პალეორელიეფის შესწავლა, გამოკვლევა
  • საკადასტრო მონაცემების მოზმადება
  • ტექტონიკური რღვევების დაფიქსირება-გამოვლენა
  • კარსტების ძიება
  • მეწყერების შესწავლა
 • navigate_nextჰიდროგეოლოგია
  • მტკნარი და მინერალური მიწისქვეშა წყლების ძიება
  • სხვადსახვა სახის ტესტირების ჩატარება
  • ლაბორატორიული ანალიზი
 • navigate_nextსაინჟინრო-გეოლოგია
  • საწარმოო და საყოფაცხოვრებო შენობა-ნაგებობების სამშენებლო მოედნების კვლევა
  • ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების განსაზღვრა
  • საავტომობილო და სარკინიგზო მაგისტრალების კვლევა
  • მილსადენების ტრასის კვლევა-შესწავლა
  • ხიდის გადასავლელების სამშენებლო მოედნების კვლევა
  • გვირაბები
  • დაზიანებული ზონების (დეფექტების) გამოვლენა მყარ საფარში
  • ჩაძირული ობიექტების (საგნების) გამოვლენა-დაფიქსირება
  • მდინარეების, ტბებისა და წყალსაცავების სიღრმისა და შესაბამისი პროფილის
  • განსაზღვრა, ფსკერზე არსებული ბალასტის სიმძლავრის განსაზღვრა
  • ნავმისადგომებისა და სანაპირო ზოლის შესწავლა
 • navigate_nextპროგრამული უზრუნველყოფა
  • Geo5- პროგრამული უზრუნველყოფა
  • მოდელირება
  • ციფრული ზედაპირის აგება
  • სტატიგრაფია
  • ჭაბურღილის 3D სკანირება
 • navigate_nextლაბორატორია
  • ტენიანობა ბუნებრივი
  • ტენიანობა დენადობის და პლასტიკურობის ზღვარზე
  • სიმკვრივე ჩონჩხის
  • სიმკვრივე მინერალური ნაწილაკების
  • შინაგანი ხახუნის კუთხე და შეჭიდულობა
  • გაცრითი ანალიზი (გრანულომეტრია)
  • სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე, ბეტონი, აგური, ბლოკი, კრამიტი
  • ყინვამედეგობა
  • წყალშთანთქმა
  • გაჯირჯვება
  • ჰიდრომეტრული ანალიზი
  • სიმტკიცე კუმშვაზე, კომპრესია
  • ღორღის მსხვრევადობა
  • ქვიშის სისხოს მოდული
  • ქანის დრეკადობის მოდული და პუასონის კოეფიციენტი
  • ქანის, გრუნტის შეჭიდულობა და შიგა ხახუნის კუთხე (ძვრა, ჭრა)
  • ბეტონის ნარევის დაპროექტება (ერთი სახეობა)
პარტნიორი კომპანიები:
 • atlascorpo
 • barkom